Katalógus

Alább böngészhetők a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2007. évi indulásától eltelt időszakban megjelent írások szerzői és azok címei a tematikus alapú keresés megkönnyítése céljából.

Ajtay-Horváth Viola: Quo vadis sztrájkjog? – Gondolatok a még elégséges szolgáltatásról (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Antal Miklós: A felelősségvállalás demokráciája (III. évfolyam, 2009/2. szám)

Antali Dániel Gábor: A kék bolygó kincse – A vízhez való jog szabályozása nemzetközi és nemzeti szinten – (OTDK pályamunka) (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Arató Gábor: Köztársasági elnök: formális és informális hatalom (OTDK pályamunka) (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Auer Ádám: Bakos Kitti – Nótári Tamás: Szellemi tulajdon – építészeti alkotás (recenzió) (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Auer Ádám – Botos Gyöngyvér – Holndonner Roland – Kiss Balázs: A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Auer Ádám – Papp Tekla: Gondolatok a software jogi megítéléséről a gyakorlat tükrében (VIII. évfolyam, 2014/1. szám)

Babják Ildikó – Fedeles Tamás: Nótári, Tamás: Bavarian Historiography in Early Medieval Salzburg (recenzió) (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Bagdi Katalin: A munkajog és a társasági jog határán – Milyen szabályok alkalmazandók a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőkre? (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Bakos Kitti: A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Bakos Kitti – Nótári Tamás: Adalékok a szerzői jog nemzetközi és hazai fejlődéstörténetéhez (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Baksa Eszter: A differenciált integráció értelmezési lehetőségei, gyakorlati megvalósulásai (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Baksa Eszter: Munkaerő mobilitás a Schengeni Egyezmény függvényében (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Balogh Nikoletta: Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége – különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Balogh Róbert: Migráció, mint anomália – a bevándorló-kérdéstől a bevándorló-veszélyig (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Barta Áron: A szökés bűncselekményi tényállása és szankcionálása a Rákóczi-szabadságharc hadseregében (Adalékok a katonai büntető igazságszolgáltatáshoz) (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Bató Szilvia – Siket Judit: Az új közigazgatási szervezet és a kulturális örökségi elemek védelme (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Bálint Péter: Az alternatív szankció végrehajtására irányuló jogsegély hazai elismerésének és végrehajtásának szabályozása és dilemmái (IX. évfolyam, 2015/1. szám)

Bán Tamás Menyhért: A társadalomra veszélyesség egykor és most (II. évfolyam, 2008/3. szám)

Bátyi Emese: Kutatásértékelés és tudománymetria (VIII. évfolyam, 2014/3. szám)

Bencsik András: A fogyasztóvédelem, mint az alapjogvédelem új eszköze (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Bérces Viktor: A hazai nyomozati eljárásokkal kapcsolatos dilemmák (IX. évfolyam, 2015/2. szám)

Bérces Viktor: A meghatalmazott védő tevékenységével kapcsolatos dogmatikai és ügyviteli kérdések (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Bérces Viktor: A védői funkció érvényesülése a fellebbviteli eljárásokban (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Borbényi Laura Bianka: A jogtárgyharmonikus értelmezés a bírói gyakorlat tükrében (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Boóc Ádám – Sándor Pál László: Nótári Tamás: Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei (recenzió) (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Bónis Péter: Az ausztriai polgári törvénykönyv és polgári jogunk (Az ABGB jelentősége és hatása a magyar bírói gyakorlatra és jogfelfogásra) (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Braun Zsolt Zoltán: Az Európai Rendőrségi Hivatal (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Braun Zsolt Zoltán: A Magyar Diplomáciai Szervezetrendszer I. Hunyadi Mátyás uralkodásától a kiegyezés koráig (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Braun Zsolt Zoltán: A magyar−román kapcsolatok alakulása Románia uniós csatlakozásáig − magyar szemmel (IX. évfolyam, 2015/2. szám)

Buzás Gábor: Hasonló eszközök, különböző célok: Hatósági ellenőrzés – szervezeten belüli ellenőrzés (X. évfolyam, 2016/1. szám)

Császár Kinga: Az egyházak és a polgári állam – Herger Csabáné: Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században (recenzió) (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Császár Kinga: Nemzetközi jogtörténeti együttműködés az egykori Habsburg Birodalom térségében – Institutions of Legal History and their Legal Cultural Historical Background – 2010. november 18-20., Pécs (konferenciabeszámoló) (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Császár Mátyás: A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés intézményi jogi aktusai a Lisszaboni Szerződés előtt és után (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Csatlós Erzsébet: A római kor és a középkor tengerjoga (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Csatlós Erzsébet: A szektorelmélet és az Arktisz – Múlt. Jelen. Jövő? (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Csatlós Erzsébet: Az Arktisz története a területkövetelési jogcímek tükrében I. – A kezdetektől az első területszerzési kísérletekig (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Csatlós Erzsébet: Az Arktisz története a területszerzési jogcímek tükrében II. – A kiaknázási lehetőségek felfedezésétől napjainkig (IV. évfolyam, 2010/2. szám)

Csatlós Erzsébet: Az Európai Unió civil válságkezelési politikájának kialakulása és működése (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Csink Lóránt: Van-e válasz minden kérdésünkre? – Gondolatok az alkotmány zártságáról (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Csirik Márton: Az alkotmánybíráskodás művészete és egy új alkotmánybírósági törvény koncepciója (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Czédli-Deák Andrea: A beismerő vallomás szerepének változása (IX. évfolyam, 2015/1. szám)

Czédli Gergő: A szabálysértési jog jogorvoslati rendszerének aktuális kérdései (VIII. évfolyam, 2014/1. szám)

Czédli Gergő: A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól napjainkig (VIII. évfolyam, 2014/3. szám)

Darai Péter: Ingófoglalás az adóvégrehajtásban (X. évfolyam, 2016/1. szám)

Darai Péter – Juhász Tamás: A közszolgálati jogalkalmazás vázlata (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Deák Viktória: A miniszteri felelősség az interpellációs gyakorlat tükrében 1861-1918 között (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Deilinger, Viktória: IPPP – Institutionalised Public Private Partnership – Trends in the European Union (III. évfolyam, 2009/1. szám)

Domokos László – Mészáros Leila – Szakács Gyula: Az Állami Számvevőszék alkotmányos helyzetének megerősödése (IX. évfolyam, 2015/2. szám)

Dorota Maśniak: Polish Insurance Law – The Outline of Key Issues (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Dránovits Tímea: A gyermek mindenek felett álló érdekének és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonya a hazai szabályozás tükrében (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Dux László: A Lisszaboni szerződés hatása az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködésére (II. évfolyam, 2008/3. szám)

Egedy Gergely: Az irigység rendszere? Mencken a demokráciáról (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Egerszegi Béla: Személyes adataink határon át – Kezelés, vagy védelem? (II. évfolyam, 2008/1. szám)

Egresi Katalin: Érvek és ellenérvek a régiókkal kapcsolatban az olasz alkotmányozás folyamatában (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Erdős, Csaba: A Problematic Part of the Renewed Hungarian Parliamentary Law: The Parliamentary Representation of Nationalities (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Ernszt Ildikó: A nemzetközi repülés védelme és az ENSZ Közgyűlése (II. évfolyam, 2008/4. szám)

Fantoly, Zsanett: Thoughts on the codification of criminal proceedings (IX. évfolyam, 2015/2. szám)

Farkas Ádám – Horváth Lívia: Zuhanó pályán csúcsra járatva? Gondolatok a védelmi tevékenységek kiszervezésének történetiségéről (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Fábián György: A külföldön élő állampolgárok választójogának gyakorlása nemzetközi összehasonlításban (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Fábián György: Az európai parlamenti választások (II. évfolyam, 2008/1. szám)

Farkas Csaba: A mikro-, kis- és középvállalkozások támogatásának elősegítése a közbeszerzési eljárásban (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Farkas Tibor: A polgári perrendtartás változása a 2009-es esztendőben (III. évfolyam, 2009/1. szám)

Fehér Lóránt: Farkas Csaba – Jenovai Petra – Nótári Tamás – Papp Tekla: Társasági jog (recenzió) (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Fehér Lóránt: Kondorosi Ferenc: A világ végveszélyben? A nemzetközi jog új kérdései (recenzió) (III. évfolyam, 2009/2. szám)

Fehér Lóránt: Nótári Tamás: Cicero – Válogatott védőbeszédek II. (recenzió) (IV. évfolyam, 2010/2. szám)

Fejes Zsuzsanna: (Euro)régiók Európája (II. évfolyam, 2008/1. szám)

Fejes Zsuzsanna: Európaizáció és a kormányzás új formái az Európai Unióban (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Fekete Orsolya: A fogyasztóvédelmi ombudsman (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Fekete Sándor: Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Feketéné Pál Enikő: Miénk a pálya? – A nők szerepvállalásának esélyei a közigazgatásban és a politikában (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Feledy, Botond: The explicative value of public-private separation in interest representation (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Fónai Mihály: A települési problémák és lakossági szükségletek lehetséges hatása a helyi politikára (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Franczel Richárd: A kormányfői hatalom erősödése Magyarországon (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Gábrity Molnár Irén: A szerb-magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Gál Andor: A gyermekprostitúció anyagi büntetőjogi kérdései, különös tekintettel az ügyfél cselekményére (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Gárdos-Orosz Fruzsina: A bíróságok sajátos kötelezettségei és ennek korlátai az alapjogérvényesítésben (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Géczi József Alajos: Lokális, regionális és szakmai vidékpolitikák, határon átnyúló együttműködések az újratermelődő nemzetpolitikai lemaradás fogságában (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Gradwohl Csilla: A fogyatékossággal élők közösségben való élethez fűződő jogáról (VIII. évfolyam, 2014/3. szám)

Grünhut Zoltán: Ami úgy van, nem úgy van – Az ENSZ Biztonsági Tanács 242-es (1967) sz. határozatának vitatott értelmezése (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Gulyás Ábel: Nótári Tamás: Marcus Tullius Cicero – Válogatott vádbeszédek (recenzió) (IV. évfolyam, 2010/2. szám)

Guzi Zsuzsanna: Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Guzi Zsuzsanna: Néhány percnyi élet büntetőjogi „értéke” (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Gyaraki, Réka: The legal regulation of rendering electronic data inaccessibles (X. évfolyam, 2016/1. szám)

Gyovai Márk: Gazdasági elemzés a jogelméletben és a büntetőjogban (OTDK pályamunka) (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Hadi Nikolett: A fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó joggyakorlat értékelése (Az Alkotmánybíróság gyakorlata) (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Hajdu Nóra: Az amerikai elnöki intézmény fejlődéséről – Milkis – Nelson: The American Presidency – origins and development 1776-2007 című könyve alapján (recenzió) (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Harun Hadzic: Status of Bosniaks in Sanjak (II. évfolyam, 2008/4. szám)

Herczeg Ágnes: A verseny tisztaságának sérelme közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők közötti összefonódás esetén (IX. évfolyam, 2015/2. szám)

Herger Cs. Eszter: ‘For better of for worse, till death…’ – The symbols of the legal costums related to marriage in the European Legal Culture (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Hollán Miklós: Jogharmonizáció és elkobzás: terminológiai kérdések (I. évfolyam, 2007/1-2. szám)

Homicskó Árpád – Kun Attila: A munkáltató „méretének” relevanciája a munkajogi szabályozásban a 41/2009 (III. 27.) AB határozat fényében (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Hrecska Renáta: Keleten a helyzet változatlan? A kínai és magyar munkajogi szabályozás összehasonlítása a versenyképesség és munkavállalói jogok tekintetében (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Hrecska, Renáta: Transparency and Anti-corruption in International Organizations (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Jani Péter: Az erdélyi magyar autonómia-törekvések a regionalizáció tükrében (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Jámbor Adrienn: Állatvédelem az állatkísérletek területén? (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Jenovai Petra: Pakk Tekla: Atipikus szerződések (recenzió) (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Joó Imre – Strihó Krisztina: Fogyasztóvédelem és elektronikus kereskedelem az AB gyakorlatának tükrében (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Józsa Zoltán: Az egyablakos ügyintézés: európai gyakorlat, hazai távlatok (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Juhász Andrea: A párviadal vétsége és az államfogház-büntetés a Csemegi-kódex szabályozásának tükrében (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Juhász, Andrea Erika: Resocialization possibilities with education for incarcerated juveniles (VIII. évfolyam, 2014/1. szám)

Juhász Krisztina: Az állam szerepének változása a globalizációban (I. évfolyam, 2007/3. szám)

Juhász Krisztina: Az Európai Unió és Oroszország kapcsolata a kezdetektől napjainkig (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Juhász Krisztina: Az Európai Unió válságkezelési tevékenységét szolgáló intézmény- és döntéshozatali rendszer (VIII. évfolyam, 2014/1. szám)

Juhász Krisztina: EUPM Bosznia – az EU rendőri missziója Bosznia-Hercegovinában (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Julesz, Máté: A Short History of Public Health Law in Hungary (IV. évfolyam, 2010/2. szám)

Juhász Zita: De iure non scripto, avagy a korai jogfogalom duplexivitása (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Julesz Máté: The Legal, Social and Economic Framework of a Green New World (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Julesz Máté: Thoughts on the Budget Council (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Kákai László: Lokális szerveződések hálózatosodása és az önkormányzatok (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Kálmán János: Az európai ügynökségek és a Meroni-doktrína (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Kálmán János: Larisa Dragomir: European Prudential Banking Regulation and Supervision – The legal dimension (recenzió) (VIII. évfolyam, 2014/1. szám)

Kapa Mátyás: A magyar polgári eljárásjog fejlődési tendenciái (I. évfolyam, 2007/1-2. szám)

Kapa Mátyás: Kommunista személyi kultusz Magyarországon (I. évfolyam, 2007/3. szám)

Kaprinay Zsófia: Az egyesület működésével összefüggő alkotmánybírósági határozatok (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Karsai András: A ‘Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben – a helyi rendelet-alkotás keretei’ című szakmai konferenciáról (konferenciabeszámoló) (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Karsai Dániel: A csillagok háborúja – avagy ki fogja védeni az emberi jogokat az Európai Unióban (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Kasza Péter Ferenc: A dohányzás elleni háború Magyarországon (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Kertész Judit: Az uniós tagállamok közötti igazságügyi együttműködés, különös tekintettel az Europolra (VIII. évfolyam, 2014/1. szám)

Kevevári István: Vita és megismerés – retorika és dialektika a klasszikus és posztmodern korban (OTDK pályamunka) (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Király Andrea: A bokor és a nyúl esete, avagy a lengyel Sejm és Szenátus európai uniós ügyei (II. évfolyam, 2008/3. szám)

Király Andrea: Gulliver és Lilliput a XXI.században: Ciprus és Málta európai uniós ügyei (II. évfolyam, 2008/1. szám)

Király Andrea: Kettős elsőség az egyenlők között: Szlovénia az Európai Unióban (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Kiss Zoltán: Jogfilológia tanulmányok az ókori és a középkori filozófia illetve jogtörtén et területéről (recenzió) (III. évfolyam, 2009/1. szám)

Kiss Zoltán: Nótári Tamás: A jognak asztalánál… 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul (recenzió) (III. évfolyam, 2009/2. szám)

Kiss Zoltán: Nótári Tamás: Cicero – Válogatott védőbeszédek I. (recenzió) (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Kiss Zoltán: Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben (recenzió) (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Kiszely Katalin: A szupranacionális társasági modellek jellemzői (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Komár Béla: Az SPS magyarországi bevezetéséről (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Koncsik Anita: A petitórius birtokvédelem gépi modellezéséről (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Kovács Árpád: Cselekvési forgatókönyv-választás és a válság (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Kovács Judit Nóra: Extern migráció és az Európai Unió (VIII. évfolyam, 2014/1. szám)

Kovács Judit Nóra: Génmódosított élelmiszerek kontra Kalifornia (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Kovács Judit Nóra: Információszabadság fontossága a GMO-k fényében (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Kovács Júlia: Megvéd-e a jog az éhenhalástól – avagy megvalósulhat-e az élelemhez való jog a XXI. században? (OTDK pályamunka) (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Kovács Krisztina: Fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése – Speciálpreventív beavatkozások a szabadságvesztés alatt és azt követően (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Kovács Laura: UACES 43. Éves Konferencia „Exchanging ideas on Europe” (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Kovács Rita: A munkavállalók munkahelyi részvétele és a kollektív tárgyalás (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Körtvélyesi Zsolt: Alapjogi tesztek a Független Rendészeti Panasztestület gyakorlatában (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Kőhalmi László: A globális „common”-ok egyes környezetjogi problémái (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Kőhalmi László: Der nicht enden wollende Kampf gegen die Korruption (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Kreisz Brigitta: A pénzügyi felügyelet igazgatási struktúráinak fejlődése a gazdasági kormányzás megújuló európai koncepciója tükrében (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Kreisz Brigitta: Osztheimer Katalin (szerk.): Az ügyész szerepe az eljárásjogokban (recenzió) (IV. évfolyam, 2010/2. szám)

Kristó Katalin: A pénzbeli családtámogatási ellátások kialakulása és fejlődése Magyarországon a rendszerváltásig (IX. évfolyam, 2015/2. szám)

Krizsán Brigitta: Az Európai Unió és a migráció – Belső szabdság, külső elzárkózás (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Kupecki Nóra: A személyi szabadság átmeneti elvonásával járó kényszerintézkedések Ausztriában (IX. évfolyam, 2015/1. szám)

Láncos Petra Lea: Euro vagy euró? A nyelvi sokszínűség ütközése az egységes valutával (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Lápossy Attila: Áthatás-átvétel – az alkotmánybírósági értelmezések, sztenderdek használata az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyakorlatában (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Lázár Nóra Kata: A nukleáris robbantások kérdése a nukleáris fegyvermentes övezetekben (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Liga Éva: Vallási jelképek viselésével kapcsolatos döntések a strasbourgi gyakorlatban (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Löffler Tibor: Megjegyzések az erős állam problematikájához (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Lukács Adrienn: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a munkahelyi kamerákra (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Macher, Gábor: The Common Features of the Housing Policies and Markets of the East-Central European Countries During the Era of Socialism and the Era of Transition (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Majoros András: (Euro)regionális versenyképesség növelése határon átnyúló intézményi együttműködéssel – a Lille-Kortrijk-Tournai Eurometropolisz esete (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Máthé Gábor: Klasszikus és kollidáló jogforrások közzététele (I. évfolyam, 2007/1-2. szám)

Matura Tamás: Nótári Tamás – A salzburgi historiográfia kezdetei (recenzió) (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Merkovity Norbert: A New Public Managementtől a Digital Era Governance-ig – Kormányzás paradigmák a nyolcvanas évektől a millenniumi évekig (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Merkovity Norbert: Politika a XXI. században – Új civilek-új hálózatok. Új törésvonal? (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Mészáros Ádám Zoltán: Gondolatok az élethez való jog korlátozhatóságának kérdéséről (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Mészáros Ádám: A jog eredetének és a büntetés jogának egyes filozófiai alapkérdései (I. évfolyam, 2007/1-2. szám)

Mészáros Ádám: Észrevételek az új Büntető törvénykönyvről szóló Előterjesztés egyes rendelkezéseihez (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Mészáros, János: Two different approaches of the data protection law: the European Union and the United States (IX. évfolyam, 2015/1. szám)

Mészáros Sándor – Szabó Pál: Nótári Tamás: Lex Baiuvariorum – a bajorok törvénye (recenzió) (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Mezei Péter: Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése (recenzió) (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Mezei Péter – Regina Henning: A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban (II. évfolyam, 2008/1. szám)

Mikes Lili: A méhmagzat érdekeinek képviselője: gondnok vagy gyám? (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Mikola Orsolya Irén: A fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci kiszolgáltatottságáról és a munkáltatók ésszerű alkalmazkodási kötelezettségének hiányáról – az EuB HK Danmark ügyének ismertetése (IX. évfolyam, 2015/1. szám)

Molnár András: A magánszférához való jog az amerikai Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Molnár András: Cass R. Sunstein: A Constitution of Many Minds (recenzió) (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Molnár András: Melvin Aron Eisenberg – The Nature of the Common Law (recenzió) (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Molnár András: Pragmatizmus és legalizmus – Richard Posner és Antonin Scalia a bírói szerepről (III. évfolyam, 2009/1. szám)

Molnár András: Rüdiger Lautmann: Justiz – die stille Gewalt (II. évfolyam, 2008/3. szám)

Molnár Judit: A bírósághoz fordulás joga és a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Mondovics, Napsugár: The value of social self-reliance in the law (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Móré Sándor: A helyi rendőrség létrehozása és szabályozása Romániában (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Nagy Adrienn: A közrend tartalmáról – az Európai Bíróság esetjogán keresztül (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Nagy Klára: A büntetőpolitika néhány aspektusáról (konferenciabeszámoló) (IV. évfolyam, 2010/2. szám)

Nagy Mariann Veronika: Európai identitás és az Európai Unió (OTDK pályamunka) (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Nagy Zsolt: A jogi kultúrák világa (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Nász Adrienn: Hogyan tovább az ír -nem- után? – Lehetséges scenáriók a Lisszaboni Szerződés további sorsára (II. évfolyam, 2008/4. szám)

Némedi István: „Óriás leszel” – avagy gyermekfelfogásunk naiv optimizmusa (IX. évfolyam, 2015/2. szám)

Németh, Gabriella: Die Eigentumsfragen der Fahrhabeversteigerungen bezüglich öffentliches Lagerhauses und der Interessen der Gläubiger (VIII. évfolyam, 2014/3. szám)

Nótári Tamás: A Lex Baiuvariorum és az alemann törvények kapcsolata (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Nótári Tamás: A Lex Baiuvariorum személyi, családi és öröklési joga (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Nótári Tamás: Contentio dignitatis – tényálláskezelés és szónoki taktika a Pro Plancióban (IV. évfolyam, 2010/2. szám)

Nótári Tamás: Előkészületek Nagy Károly császárrá koronázásához – III. Leó pápa koncepciós pere (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Nótári Tamás: Hamza Gábor (szerk.): Magyar jogtudósok III. (recenzió) (III. évfolyam, 2009/2. szám)

Nyerges Ádám: Szuverenitás és szubszidiaritás az Európai Unióban. – Szuverenitás problémája a XXI. századi EU-ban (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Nyilas Anna: A hatékony jogvédelemhez való jog érvényesülése a polgári perekben (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Nyitrai Péter: A nemi alapon diszkriminatív munkáltatói intézkedések szankcionálása (I. évfolyam, 2007/3. szám)

Ódor Cseperke: A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban (III. évfolyam, 2009/2. szám)

Orbán Endre: The Basic Law of Hungary – A First Commentary –könyvismtertető– (recenzió) (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Orosz, Nóra Natália: Zur Interpretation der dolus-Klausel in c. 84 der lex Irnitana (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Osztheimer Katalin: Az eskü szerepe a polgári eljárásjog történetében (IV. évfolyam, 2010/2. szám)

Paár Ádám: A nyugat-európai liberális pártok és a magyar liberalizmus a 21. század elején (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Paczolay Péter: Európa, a sokféleség egysége (I. évfolyam, 2007/1-2. szám)

Pákozdi Zita: Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Pap Tibor – Sarnyai Csaba Máté: A vajdasági magyar pártok és az autonómia kérdésköre a rendszerváltás utáni Szerbiában (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Papp László: Az önkormányzatiság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 19. század alkotmányos megoldásaira (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Papp László: Fellebbezés a rendi korszak polgári perében (X. évfolyam, 2016/1. szám)

Papp Olga Katalin: A helyi önkormányzáshoz való kollektív alapjog a közigazgatásban (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Papp Olga Katalin: Biztos kezekben a magánszféránk – de jó kezekben is? (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Papp, Tekla: Über den Timesharing-Vertrag (III. évfolyam, 2009/1. szám)

Pásztor Miklós: A magyar közpolitika (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Pavlovits Máté: Pusoma Dénes ártatlan, de nem eléggé – Egy magyar példa a bírói szubjektum kizárhatatlanságára (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Pétervári Máté: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban – Rokolya Gábor monográfiája (recenzió) (VIII. évfolyam, 2014/3. szűám)

Pintér Beatrix: FATF-típusú regionális szervezetek (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Pintér Beatrix: Nemzetközi szervezetek a korrupció elleni küzdelemben (VIII. évfolyam, 2014/2. szám)

Pintér Beatrix: Pénzmosás a nemesfém-kereskedelemben (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Pócza Kálmán: Referendum a képviseleti demokrácia megújításáért? – Brit lépések a közvetlen demokrácia felé (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Pokol Béla: A jog rétegeinek történeti kibomlása (I. évfolyam, 2007/1-2. szám)

Pongrácz Zoltán Tamás: A kezes helytállási kötelezettségének megnyílása (X. évfolyam, 2016/1. szám)

Pusztahelyi Réka: Az elévülést megszakító körülmények az új Polgári Törvénykönyvben – különös tekintettel a teljesítésre irányuló felszólításra (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Radics, Olívia: Campaign Finance Law and Corporate Political Speech in the United States in Light of Citizens United v. FEC (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Radics, Olívia: Corporate Political Speech Rights in a First Amendment Perspective (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Radics, Olívia: Fighting the Resource Curse: High-Value Natural Resource Management, Sustainability and Security in a Changing Climate in Afghanistan (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Radics, Olívia: Justice for Sale: State Judicial Elections and Campaign Finance in the United States in the Post-Citizens United Era (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Radics, Olívia: The Dissenting Shareholder in Campaign Finance Law (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Radics, Olívia: Violence Against Women and Due Diligence: Applying the Inter-American Court of Human Rights’ Cotton Field Framework to the Case of Missing and Murdered Indigenous Women in Canada (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Rainer Lilla: Az igazságos és méltányos elbánás elvének sérelme a felszámolási eljárásban egy nemzetközi választottbírósági ítélet tükrében (X. évfolyam, 2016/1. szám)

Rácz Anna: Az esküdtszék intézménye a büntetőeljárásban, különös tekintettel annak magyarországi működésére 1900-1919 között (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Révész Béla: A magyar politikai vezetés és a Közös Piac korai időszaka (II. évfolyam, 2008/1. szám)

Révész Béla: A politikai átalakulás és a titkosszolgálatok változásainak kapcsolata az újabb források tükrében (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Révész Béla: Az állambiztonság a nemzetbiztonságban: a titkos szolgálati átalakulás (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Révész Béla: Az ellenségkép-modellek a hidegháború időszakában (egy ismeretlen eset) (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Révész Béla: Egy meghiúsult törvényalkotási kezdeményezés 1989-ből (I. évfolyam, 2007/1-2. szám)

Révész Béla: Nagy Imre tamzidat (II. évfolyam, 2008/4. szám)

Rixer Ádám: A helyi igazgatás egyes kérdései Oroszországban (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Rixer Ádám: Az állam felelősségének egyes kérdései (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Rixer Ádám: Egy új társadalmi szerződés körvonalai a roma kérdés ürügyén (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Rixer Ádám: Isteni jog és emberi törvény Káin és Ábel történetében (II. évfolyam, 2008/1. szám)

Rixer Ádám: Jog és válság – A mai jog válsága – a válság joga és az új természetjog (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Rixer Ádám: Jogászok a közigazgatásban (I. évfolyam, 2007/3. szám)

Rixer, Ádám: Roma Civil Society in Hungary (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Rónai Orsolya: Az energiaadók az Európai Unióban (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Sallai János: Államhatárok a Kárpát-medencében (II. évfolyam, 2008/1. szám)

Samu Tamás Gergő: Euroszkepticizmus és Reformszerződés (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Sándor István: Nótári, Tamás – Law, Religion and Rhetoric in Cicero’s Pro Murena (recenzió) (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Sándor Pál László: Nótári Tamás: Lex Baiuvariorum – A bajorok törvénye (recenzió) (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Schiffner Imola: Az uniós polgárság hatása a tagállami állampolgársági politikákra (IX. évfolyam, 2015/2. szám)

Schiffner Imola: Jog vagy kötelezettség – avagy a diplomáciai védelem az államok gyakorlatában (IV. évfolyam, 2010/2. szám)

Schweighardt Zsanett: Áldozatvédelem, áldozatsegítés és a büntető felelősségre vonás (III. évfolyam, 2009/2. szám)

Sebők Miklós: A bürokrácia legitimációja az Egyesült Államokban és az Európai Unióban – egy elméleti áttekintés (II. évfolyam, 2008/2. szám)

Simon Emese Réka – Szalóky Béla: A lakhatáshoz való jog kérdéskörének alakulása Magyarországon és nemzetközi viszonylatban (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Simon Nikolett: Összehasonlító büntetőjogi szempontok a hamis eskü európai szabályozásához (X. évfolyam, 2016/1. szám)

Smuk Péter: Szervezetalakítási vagy zsákmányszerzési hatáskörök? (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Soós Edit: Regionalizmus Európában (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Soós Edit: Új szomszédságpolitikai kihívások a Nyugat-Balkán országaiban (I. évfolyam, 2007/3. szám)

Sulyok Márton: Alkotmányozás Magyarországon: Példák, lehetőségek, visszhangok, tanulságok – Fókuszban: az összehasonlító alkotmányjog szerepe az alkotmányfejlesztésben (konferenciabeszámoló) (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Sulyok Márton Péter: Az európai versenyhatósági együttműködés pillérei a Tanács 1/2003/EK rendelete tükrében (IX. évfolyam, 2015/2. szám)

Sulyok Márton Péter: A versenyt korlátozó megállapodások a magyar büntetőjogban, a Btk. 296/B § alapján (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Sulyok Márton Péter: Copyright in motor vehicle spare parts from competition law perspective (VIII. évfolyam, 2014/3. szám)

Szabó Alexandra: Családi (v)iszonyok – A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Szabó Gergely: Európa közjogi méltóságai: intézményi rivalizálás az Unióban (OTDK pályamunka) (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Szabó Tamás: Az ingatlan becsértéke és becsérték elleni végrehajtási kifogás (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Szabó Tibor: Globalizáció-elméletek és instabilitás (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Szabó, Péter: Europarechtliche Grundlagen der mitgliedstaatlichen Pflichte zur polizeilichen Gefahrenabwehr von professionellen Fußballspielen (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Szabó, Péter: Vertragsrechtliche Probleme des Sport-Sponsoring im deutschen und ungarischen Recht (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Szalai Anikó: Gondolatok a polgári és politikai jogokról az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata megszületésének 60. évfordulója alkalmából (III. évfolyam, 2009/1. szám)

Szalbot Balázs: Az alkotmányjogi panasz legújabb kérdései – A közvetlen panasz (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Szalóki Gergely: A biztosítéki vételi jog és a zálogjog szabályozásának kapcsolata a bírói gyakorlatban (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Szathmáry Zoltán: Műholdvevő készülékekkel történt visszaélések büntetőjogi kérdései (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Szentes Barbara: A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel (OTDK pályamunka) (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Szentgáli-Tóth Boldizsár: A sarkalatos törvények és perspektívái a magyar jogrendszerben (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Szép Árpád Olivér: Bócz Endre: Kriminalisztika a tárgyalóteremben (recenzió) (III. évfolyam, 2009/1. szám)

Szigethy László: A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere (VI. évfolyam, 2012/3. szám)

Sziklay Júlia: Az információs jogok gyökerei – a köz- és magánszféra kategóriái alapján – (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Szilvásy György Péter: A rendőrség szerepe egyes közigazgatási eljárások körében (X. évfolyam, 2016/1. szám)

Szmodis Jenő: A nemzeti és európai jog kapcsolatáról – Töprengések Vörös Imre könyve ürügyén (recenzió) (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Szmodis Jenő: Az alkotmánybíróság és a hatalmi ágak kérdése (X. évfolyam, 2016/1. szám)

Szörös Anikó: Auer Ádám – Bakos Kitti – Buzási Barnabás – Farkas Csaba – Nótári Tamás – Papp Tekla: Társasági jog (recenzió) (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Szörös Anikó: Cégbíróságok vs. fantomcégek (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Szörös Anikó: Közös végrendelet (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Szűcs Lajos: Az államadósság korlátozását szolgáló szabályok az Egyesült Államokban és Magyarországon, különös tekintettel az adósságplafonra és az államadósságfékekre (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Tárczy Edit Zsuzsanna: A fogyasztók jogairól szóló irányelv implementálása az Unió egyes tagállamaiban (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Tárczy Edit Zsuzsanna: A UCP irányelv implementálása Máltán (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Tárczy Edit Zsuzsanna: A UCP irányelv története (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Tárczy Edit Zsuzsanna: Egység kontra hatékonyság – az EU Bíróságának döntései a maximum harmonizáció védelmében (a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kapcsán) (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Tárczy, Edit Zsuzsanna: Unfair commercial practices in the Eastern and Central European Member States of the EU (V. évfolyam, 2011/3. szám)

Téglási András: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme – Történeti áttekintés (II. évfolyam, 2008/4. szám)

Téglási András: Mit ér ma a tulajdonhoz való alkotmányos jog a mezőgazdaságban? – Avagy alkotmányossági aggályok az új egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetése kapcsán (III. évfolyam, 2009/2. szám)

Tilk Péter: Az Alkotmánybíróság eljárásának korlátozása és az ehhez vezető események (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Tomasovszky Edit: A követő jog alapproblémái, szabályozási kérdései (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Torják, Norbert: Legislative Process in Establishing the Administrative District System (VII. évfolyam, 2013/1. szám)

Tornyai Gergely: A szervezett bűnözés per se inkriminációja az uniós jogharmonizáció tükrében (VII. évfolyam, 2013/2. szám)

Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés a XVIII-XIX. századi német filozófiai gondolkodásban (III. évfolyam, 2009/3-4. szám)

Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés írottjogi szabályozása Magyarországon a felvilágosodástól a Csemegi-kódexig (II. évfolyam, 2008/3. szám)

Tóth J. Zoltán: Élet vs. méltóság, élethez való jog vs. méltósághoz való jog: Az oszthatatlansági tézis és az eutanáziahatározat (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Tóth J., Zoltán: The Deterrent Effect of the Death Penalty – from an Econometric Point of View (VI. évfolyam, 2012/1-2. szám)

Tóth Károly: … és az Alkotmánybíróság (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Trócsányi László: Közösségi intézmények és nemzeti érdek (II. évfolyam, 2008/1. szám)

Váczi Péter: Alkotmányos korlátok a közigazgatás szervezete és működése felett (IV. évfolyam, 2010/1. szám)

Varga Norbert: Ideiglenesség és jogfolytonosság. Történeti jogintézmények szerepe a magyar alkotmányozásban (V. évfolyam, 2011/2. szám)

Varga Szabolcs: A családi közvetítés (mediáció) specifikumai és problémái (III. évfolyam, 2009/2. szám)

Varga Szabolcs: A HIV fertőzötteket érintő diszkrimináció magyarországi vonatkozásai (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Varga Zoltán: A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása a munkaviszonyban – az Emberi Jogok Európai Bírósága Matúz ügyben hozott ítéletének tükrében (IX. évfolyam, 2015/1. szám)

Veres Zoltán: Környezetvédelmi szempontok a tulajdonjog korlátozásához (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Veres, Zoltán: Rezension über das Buch Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa (recenzió) (V. évfolyam, 2011/4. szám)

Vértesy, László: The Model State Administrative Procedure Act in the USA (VII. évfolyam, 2013/3. szám)

Vértesy László: Zinner Tibor: A magyarországi németek kitelepítése (recenzió) (III. évfolyam, 2009/1. szám)

Vigh, Edit: Definition of the Civil Defense of Rights as a Profession (V. évfolyam, 2011/1. szám)

Virág Attila: Az új energiapolitikai koncepció és a Déli Áramlat projekt közpolitikai elemzése a parlamenti kormányzás tekintetében (IV. évfolyam, 2010/3-4. szám)

Vörös Judit: Az emberi embrió szabályozásának kérdéseiről (VI. évfolyam, 2012/4. szám)

Zárol Evelin: Amiről Ausztria hallgat (recenzió) (VII. évfolyam, 2013/1. szám)