A folyóiratról

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007-ben útjára indított negyedévente megjelenő tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó írások (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) szerzőinek kínál publikációs fórumot.

Figyelemmel az utóbbi évek viharos gyorsaságú információs és technológiai fejlődésére, a DIEIP – a szakmai igényesség folyamatos biztosítása mellett – az online alapon megjelenő, nyílt hozzáférésű (open access) jog- és politikatudományi tárgyú folyóiratok sorát gyarapítja az írott sajtó terjedelmi korlátainak „lebontásával” egyidejűleg.

A folyóirat 2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) ad ki.

Szerkesztőségünk szándéka – a MJÁT céljaival összhangban –, hogy a DIEIP a jogi szakmai és tudományos kutatás, eszmecsere kiemelt fóruma legyen. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző jogági és politikatudományi szakmai megállapítások ne „légüres térben” hangozzanak el, ahol a gondolatok közkinccsé tétele után azok visszhangtalanok maradnak, hanem valódi vita alakuljon ki a DIEIP-ben publikáló szerzők által megfogalmazott gondolatok nyomán.

Célunk – a tartalmas szakmai diskurzus előmozdítása érdekében –, hogy a gyakorlati jogi szférában tevékenykedő szakemberek irányába is nyitott legyen a DIEIP, elősegítve ezzel azt, hogy a sokszor az intézmények falai közé szorult vélemények, megállapítások, javaslatok szintén a nagyközönség elé kerülhessenek.

Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy a fiatal kutatók a legújabb kutatási eredményeiket minél könnyebben megismerhetővé tegyék a szakma számára. Mivel az érintett személyi körbe tartozó kollégák kezdetben csak nehezen találnak publikációs felületet a mégoly értékes írásaik számára is, szeretnénk őket segíteni abban, hogy az első néhány év kezdeti nehézségein átlendüljenek, és nevet szerezve nagyobb eséllyel és egyenlő feltételekkel kapcsolódjanak be a tudományos életbe.

A fentiekben megfogalmazott céljainkra tekintettel bátorítjuk az érdeklődőket, hogy egy-egy kérdésben írjanak szakmai érveléssel alátámasztott, tudományos értékű cikkeket, melyek az együttgondolkodás és a közös eszmecsere révén fejleszthetik jogrendszerünket, jogintézményeinket és hozzájárulhatnak a társadalmi problémák helyes jogi megoldásainak megtalálásához.

A célkitűzéseink eredményes megvalósulása reményében ajánljuk figyelmükbe folyóiratunkat!

Üdvözlettel a Szerkesztőség nevében:


Prof. Dr. Paczolay Péter
főszerkesztő